A Marzek Kner Packaging Kft. Általános Üzleti Feltételei

1. Árajánlatok

Az árajánlatok 30 napig érvényesek.

A megrendelések, illetve a leadott megbízások csak akkor tekinthetők elfogadottnak, ha a megrendelés írásban visszaigazolásra kerül. A szállítási szerződés tartalma szempontjából a visszaigazolás számít irányadónak. Ez érvényes akkor is, amikor a megrendelés visszaigazolása eltér a megrendelés tartalmától, kivéve, ha a Megbízó írásban, a visszaigazolás kézhezvételétől számított két napon belül ellentmond a megrendelés visszaigazolásában foglaltaknak. Azokban az esetekben, amikor a megrendelés visszaigazolás nélkül kerül teljesítésre, a számla tartalma az irányadó. A Szállító minden jogot fenntart a megrendelések részben történő elfogadására, vagy azok teljes egészében történő elutasítására. Amennyiben az ajánlat leadása vagy a szerződés megkötése és a tényleges szállítás között eltelt időben törvényben meghatározott béremelésre, vagy az anyagárak emelkedésére vagy egyéb általános áremelkedésre kerül sor, a leadott árak ennek megfelelően emelkednek, és a Megbízó vállalja azok elfogadását.

Online megrendelés esetén előzetes rendelés-visszaigazolást küldünk e-mailben, a megrendelés csak a számla formájában érkező rendelés-visszaigazolással tekinthető elfogadottnak. A megrendelés visszaigazolása/számla tartalma megrendeléstől való esetleges eltérése miatti kifogásokat azonnal, de legkésőbb a megrendelés visszaigazolása/számla beérkezésétől számított két munkanapon belül meg kell tenni, ellenkező esetben a rendelés-visszaigazolás/számla tartalma elfogadottnak minősül.

Az egyedi gyártás online megrendelése esetén nem érvényesíthető a változtatási vagy elállási jog. Amennyiben a megrendelés leadását követően a Megrendelő módosítást kér, a Szállító fenntartja a jogot a módosítások, illetve a teljes megbízás elutasítására és a felmerülő többletköltségek kiszámlázására.

 

2. Számlázott ár

A számla a megrendelés elfogadásakor vagy a(z akár részleges) szállítást, illetve raktározást követően kerül kiállításra. Eltérő megállapodás hiányában a többletteljesítést, a színegyeztetéseket, a szerzői korrektúrákat és a járulékos munkálatokat, amelyekre bizonyíthatóan a megbízás teljesítése során került sor, a ráfordításnak megfelelően számlázzuk ki. Az esetleges egyéb díjakat és költségeket is a Megbízó viseli. A szállítási költségek külön is leszámlázhatók.

 

3. Fizetési feltételek

Amennyiben a Felek nem állapodnak meg ettől eltérően, a számlák a kiállítás napjától számított 21 napon belül fizetendők levonások nélkül.

A banki átutalásoknál az ügyféladatok/azonosítószám mezőbe a számla számát kell beírni.

Kedvezményezett: Marzek Kner Packaging Kft.

EUR utalás IBAN: HU27 1040 2609 5052 6689 6851 1004

HUF utalás IBAN: HU32 1040 2609 5052 6689 6851 1011

A Megbízó nem számíthatja be követeléseit a kifizetendő összegbe. Fizetési késedelem esetén – amennyiben a Szállítónak nem keletkezik magasabb költsége emiatt – havi 1,5% késedelmi kamat, továbbá jogos felszólításonként 20 €, valamint a beszedés pert megelőző egyéb költségei kerülnek felszámolásra, különösen az inkasszóiroda költségei. Váltót és csekket nem fogadunk el. A fizetési művelet összes díját a Megbízó viseli. Amennyiben a Megbízó fizetőképességét érintő jelentős romlás válna ismertté, vagy fizetési késedelem esetén, a Szállítónak jogában áll a folyamatban lévő munkálatokat leállítani, illetve az összes még meg nem fizetett számlázott összeget esedékessé tenni, akár a részteljesítés és a raktározott áruk esetén is. A Megbízó „Általános üzleti és beszerzési feltételeiben” rögzített engedményezési tilalom és minden egyéb, a követelések engedményezését érintő szerződéses feltétel semmisnek tekintendő.

 

4. Tulajdonjog fenntartása

A szállított áru a számla teljes kifizetéséig a Szállító tulajdonában marad, és nem zálogosítható el vagy biztosíték céljából nem ruházható át. A Megbízó a tulajdonjog-fenntartás érvényesítéséig jogosult a leszállított árut a rendes üzletmenet során harmadik felek részére tovább értékesíteni. A Megbízó már a szerződés megkötésekor lemond az ezzel kapcsolatosan, az ügyfelével szemben támasztott összes követeléséről és az összes járulékos jogról a Szállító javára, de jogosult a pénz beszedésére, amíg nem esik késedelembe a Szállítóval szemben. A Szállítónak jogában áll értesíteni a Megbízó ügyfelét az említett engedményezésről és/vagy a Megbízótól követelni az engedményezés feljegyzését a nyilvántartásba. A Megbízó köteles átadni a Szállító részére minden olyan dokumentumot és információt is, amely a jogok érvényesítéséhez szükséges. A viszonteladáshoz történő hozzájárulás azonnal érvényét veszti a kifizetés felfüggesztése vagy a Megbízó vagyonával szembeni fizetésképtelenségi eljárás kezdeményezésekor, illetve megindításkor. Amennyiben a Megbízó késedelembe esik fizetési kötelezettségeinek teljesítése kapcsán, ha fizetésképtelenségi eljárást kezdeményeznek, vagy indítanak a vagyonával szemben, illetve, ha a Megbízó nem teljesíti egyéb szerződéses kötelezettségeit, a Szállítónak – az adásvételi szerződés fenntartása mellett, saját döntése szerint – jogában áll követelni az áru kiadását, azt elszállítani és/vagy a biztosítéki céllal engedményezett követeléseket beszedni, és minden felmerült költség kifizetését követelni.

 

5. Csomagolás

Az ajánlati ár a nyomdai termékek egyszerű csomagolását tartalmazza. A Megbízó ezen túlmenő kívánságai külön kerülnek kiszámlázásra, amennyiben azok nem képezik az árajánlat tárgyát.

 

6. Szállítási határidő

A Szállító igyekszik betartani a megrendelés visszaigazolásában megadott szállítási határidőt. A szállítás és a vállalt határidők betartásának feltétele, hogy semmilyen, a Szállító ellenőrzési körén kívül eső tényező (pl. vis maior, járványok, világjárványok, közlekedési korlátozások, hatósági előírások...) ne akadályozza a szállítást. Szállítási határidő alatt azt az időpontot értjük, amikor az áru elhagyja a Szállító üzemét. A Szállítónak jogában áll módosítani az említett szállítási határidőt, amennyiben nem kapja meg időben, illetve a megállapodott határidőn belül a megfelelő megbízási dokumentációt, a korrekciókat vagy a Megbízó utasításait. A Megbízónak felróható késedelem valamennyi többletköltsége leszámlázásra kerül. A szállítási határidő be nem tartása miatt a Megbízó csakis akkor jogosult a törvényben biztosított jogai érvényesítésére, ha a Szállítónak írásban legalább három hét további póthatáridőt biztosított. Az említett határidő a felszólító levél Szállító általi kézhezvételét követően kezdődik.

 

7. Szállítás

A Megbízó viseli a szállítás költségeit az üzemtől, szabványos csomagolásban szállítva. A szállítás mindig – ingyenes szállítás esetén is – a Megbízó kockázatára történik. Ettől eltérő megállapodás hiányában a Szállító határozza meg a szállítóeszközt és a szállítási útvonalat, de nem felel azért, hogy a leggyorsabb és legolcsóbb lehetőség kerüljön kiválasztásra. A Megbízó különleges kérései (pl.: gyorsított szállítási mód, speciális csomagolás, egy adott szállítmányozó megbízása) a lehetőségekhez mérten, többletköltség felszámítása mellett vehetők figyelemebe. A túlszállítás és alulszállítás megengedett mértéke 3.000 darab alatti megrendelt mennyiség esetén legfeljebb 20%, 3.000 és 6.000 darab közötti megrendelés esetén 15%, és a 6.000 darab feletti megrendelés esetén 10% lehet, és az elfogadott áron, arányosan kerül elszámolásra. Az online áruházon keresztül történő megrendelések esetén a weboldalon, a „szállítási költségek” menüpont alatt megtalálható szállítási módok, és azok költségei érvényesek.

 

8. Reklamáció

A szokásos méretbeli, színbeli (az ISO12647-PSO szerinti), ragasztással, fűzéssel, nyomtatással, súllyal kapcsolatos eltérések (legfeljebb 5%), és az egyéb kivitelezési eltérések nem adhatnak okot a reklamációra. A specifikációval és toleranciával kapcsolatos megállapodások mindig csak a kiszállított példányszám 97%-ára vonatkoznak. A tömeggyártásnál megszokott, további eltérések, amelyek kb. a példányszám 3%-a esetén fordulhat elő, nem adhat okot a reklamációra. A Szállító által rendelkezésre bocsátott papírok, kartonok és egyéb anyagok minőségét érintő eltéréseket nem lehet megreklamálni, ha azokat elfogadhatónak minősítik az alvállalkozói szállítási feltételekben, amelyet kérésre be kell mutatni, vagy, ha az említett eltérések a nyomdatechnika okozta eltéréseken alapulnak a próbanyomat és a kinyomtatott példányszám tekintetében.

A Megbízó által átadott minták csak javaslatnak minősülnek, és nem tekinthetőek kötelező érvényűnek a megbízás teljesítése szempontjából.

A felismerhető hibák vagy felismerhetően hiányos, illetve nem megfelelő szállítás miatti reklamációkról haladéktalanul értesíteni kell írásban a Szállítót. A rejtett hibákat a szállítást követő három hónapon belül, írásban közölni kell. A reklamációk vagy a hiányosságok késedelmes közlése esetén a szállítmány (a rejtett hibák tekintetében is) elfogadottnak minősül. A szállítmány egy részének hiányossága nem eredményezheti a teljes szállítmány megreklamálását. Amennyiben a reklamáció megalapozottnak bizonyul, csereterméket szállítunk, vagy a Szállító, saját döntése alapján, a hibás árut jóváírja; minőségi hibák esetén azonban erre csak akkor kerül sor, ha a hibás darabszám a hiba felismerését követő két héten belül visszaküldésre kerül. További garanciális jogorvoslati lehetőség nem áll a Megbízó rendelkezésére. A Szállító semmi esetre sem felel azokért a károkért, amelyek a Megbízó részéről a termékek nem megfelelő tárolásából vagy kezeléséből erednek. A Megbízó nem mentesül azon felelőssége alól, hogy a szerződéskötés előtt (feldolgozási próbán keresztül) ellenőrizze a számára felkínált anyagok megfelelőségét az általa meghatározott feldolgozási célra. A Szállító nem vállal felelősséget a leszállított árunak a kívánt felhasználási célra való alkalmasságáért.

 

9. Méretek és méretbeli eltérések a kartondobozok és hullámpapírcsomagolások esetén

Eltérő írásos megállapodás hiányában minden hullámpapír-csomagolás esetén a milliméterben (a következő sorrendben: hosszúság x szélesség x magasság) megadott belső méretek érvényesek. Kisebb, az anyag sajátossága és annak feldolgozása miatt fellépő méretbeli eltérések nem adhatnak okot a reklamációra. A gyártási eljárás és a gyártás helyének függvényében eltérő tűréshatárok vannak érvényben, amelyekről a Szállítónál lehet tájékozódni. A minta nem a sorozatgyártás körülményei között készül, ezért a tűréshatár az alapján nem állapítható meg.

 

10. Nyomtatott kódok

A Szállító a kódok lenyomatát (pl.: vonalkódok, QR...) a kereskedelemben szokásos minőségben, a technológia mindenkori állásának megfelelően biztosítja. Ezen túlmenően a Szállító nem tud garanciát vállalni. A Szállító nem felel a kódok olvashatóságáért, amennyiben a Megbízó ezzel kapcsolatban feltételeket szab (pl.: kicsinyített fehér terület a kód körül, szín megválasztása, nagyítási faktor stb.). A leolvashatósággal, különösen a kereskedelemben használatos pénztárgépekkel való olvashatósággal kapcsolatosan az egységes mérési és leolvasási technika hiányában nem tudunk messzemenő nyilatkozatokat tenni. A nyomtatási eljárás alapján nem tudjuk szavatolni pl. a CEN [Európai Szabványügyi Bizottság] szerinti A és B minőségi osztályt. Az EAN-8, illetve EAN-13 kódok hullámpapírra történő nyomtatása kizárólag SC8 mérettől lehetséges. Más kódtípusok esetében nem tudunk általános megállapításokat tenni, mivel az olvashatóság a kódolással áll összefüggésben.

 

11. Szerződéses dokumentumok, rendelkezésre bocsátott anyagok és adatok

A kéziratokért, vázlatokért, reprókért, klisékért, rendelkezésre bocsátott anyagokért, mintákért és egyéb dokumentumokért nem vállalunk felelősséget, még akkor sem, ha ezeket maga a Szállító, vagy annak teljesítési segédei készítették.

A Szállítónak jogában áll a felszólítást követő négy héten belül el nem szállított segédanyagokat más módon hasznosítani.

A Szállítónak a Megbízó által rendelkezésre bocsátott anyagok, szerszámok és nyomtató berendezések, például a számára átadott szedés, minták, lenyomatok, adathordozók, filmek, stancák stb.  kapcsán nincs ellenőrzési és figyelmeztetési kötelezettsége; a Szállító nem vállal felelősséget a Megbízó által közvetlenül vagy közvetve rendelkezésére bocsátott anyagokban és nyomtató berendezésekben keletkezett, és velük kapcsolatos hibákért, illetve a végtermék olyan hibáiért, amelyek a hibásan átadott adatokkal állnak kapcsolatban. Különösen a rendelkezésre bocsátott adathordozók, illetve átvitt adatok esetében a Szállító már nem ellenőrzi az elmentett adatok (képek, szövegek) formai és tartalmi helyességét, illetve teljességét. Ez vonatkozik például a helyesírásra, a szerzői jogra, a versenyjogra, a termékhez kapcsolódó, Ausztriában és más államokban érvényben lévő regionális és nemzeti előírásokra. A formatervezés és az adatok jogi és szabványügyi megfelelőségéért a Szállító nem vállal felelősséget, még akkor sem, ha a Szállító maga vagy annak teljesítési segédei készítik a formatervet, vagy az adatokat. Amennyiben a Megbízó kifejezetten kéri az ellenőrzést, erről és a szükséges korrektúráról külön számla kerül kiállításra.

 

12. Digitális adatok átvétele a Megbízótól

Az adatok között a Megbízó rendelkezésre bocsátja a karakterkészletet (a betű neve, készítője, verziószáma), egy végleges nyomtatási és színlenyomatot, illetve egy részletes felsorolást az adathordozókon, illetve egyéb módon átadott adatokról (név, mappa, dátum, időpont). Amennyiben a Megbízó nem készít végleges nyomtatási és színlenyomatot, illetve részletes jegyzéket az adatokról, akkor ezeket a Szállító készíti el, és külön leszámlázza azt a Megbízó felé. A hibák elkerülése céljából a Megbízó köteles egyértelműen feltüntetni a lenyomaton a következő adatokat: a képek és szövegek „helye”; speciális effektusok, mint például a más háttérre helyezés, torzulások, különleges színek, (pontos meghatározás a HKS vagy a Pantone skála alapján) és színátmenetek; formátum (vágással és anélkül); rácssűrűség és nyomtatási eljárás. A minőségromlás elkerülése érdekében a színes képeket és grafikákat CMYK állományként kell elküldeni. Ha nem így történik, az RGB állomány CMYK-ra történő alakítására, és az utómunkálatra fordított időt külön leszámlázzuk. A Megbízó szavatolja, hogy az adathordozó elkészítéséhez kizárólag engedélyezett betűkészletet használ. A Szállítónak jogában áll a rendelkezésre bocsátott adatok és az egyéb szerződéses dokumentumok fogadásával, ellenőrzésével, archiválásával, tárolásával és kimenő átvitelével kapcsolatos költségeket leszámlázni.

 

13. Tulajdonjog

A Szállító által előállított adatok, vázlatok, szedések (filmek és adathordozók), reprók, nyomólemezek, klisék, stancák és más a gyártási folyamat céljából elkészített vagy megvásárolt segédeszközök a Szállító tulajdonában maradnak, még akkor is, ha a Megbízó kifizette ezen munkálatok ellenértékét. Ezeket a Megbízó kizárólag a kifejezetten elfogadott célokra használhatja.

 

14. Különleges vagy kiegészítő szolgáltatások

A szerkesztési és próbanyomási díjak külön kerülnek leszámlázásra, és azokat a szállítási árak nem tartalmazzák. Ugyanez érvényes minden, a megszokottól eltérő különleges kérésekre pl. a színegyeztetésekre, a nyomtatott anyag kikészítésére és összeállítására. A Megbízó kérésére elkészített minta és vázlatok minden esetben a Szállító tulajdonában maradnak, és azok leszámlázásra kerülnek, még akkor is, ha a megrendelés nem kerül teljesítésre. A tanácsadás a ráfordításoknak megfelelően kerül leszámlázásra.

 

15. Szedési és nyomtatási hiba

A rendelkezésre bocsátott korrektúralevonatokat a Megbízó köteles alaposan átnézni a szöveg, a képek, a pozíció és a színszétválasztás stb. szempontjából. Az egyértelműen jelölt korrektúrákat tartalmazó levonatot aláírva meg kell küldeni a Szállító részére. A hibák ingyenesen kijavításra kerülnek, amennyiben azok a Szállítónak róhatók fel. Az eredeti kefelenyomaton végrehajtott egyéb módosítások a ráfordított munkaidő arányában kerülnek leszámlázásra (szerzői korrekció). A német nyelvű helyesírás szempontjából a Duden legújabb kiadása az irányadó. Idegennyelvű szövegek, szimbólumok és speciális karakterek esetén a Szállító nem vállal felelősséget, még akkor sem, ha őt bízzák meg a szedéssel. Nem vállalunk felelősséget az olyan nyomtatási és kivitelezési hibákért, amelyeket a Megbízó figyelmen kívül hagyott az általa nyomdakésznek nyilvánított levonatokon. A telefonon keresztül, kézírással (amennyiben egyértelmű) vagy szóban elrendelt módosítások esetén nem vállalunk felelősséget a módosítás helyességéért.

 

16. Raktározás

Amennyiben a felek kifejezetten megállapodnak a Szállítónál történő átmeneti raktározásról, a Szállító – a szándékos kötelezettségszegés és a súlyos gondatlanság kivételével – nem vállal felelősséget az áruk raktározása során bekövetkező veszteségekért, illetve károkért. A Szállító nem köteles a raktározott árukat érintő kockázatok fedezésére biztosítást kötni. A lehívott tételeket a Megbízó köteles a megállapodás szerinti időpontban átvenni. A határidő túllépése esetén – amely legkésőbb a gyártást követő hat hónap – a fennmaradó árumennyiség azonnal leszámlázható és/vagy lehívás nélkül kiszállítható. Amennyiben a raktározott árucikkek már nem használhatók fel kifogástalanul (pl. az eltarthatósági idő túllépése esetén), ezek további értesítés nélkül, díjkötelesen megsemmisíthetők, illetve ártalmatlaníthatók. A megállapodás szerinti raktározási idő túllépése esetén legkésőbb a gyártást követő 7. hónaptól, a raktározás költsége leszámlázásra kerül, amelynek mértéke a raktározott áru értékének legfeljebb 1%-a havonta.

 

17. Szerzői és terjesztési jog

Amennyiben maga a Szállító a leszállított nyomdai termékekhez vagy alkatrészekhez fűződő szerzői és teljesítményvédelmi használati jogok tulajdonosa, a Megbízó a szállítás átvételével csakis a Szállító által leszállított termékek terjesztéséhez szükséges, nem kizárólagos jogot szerzi meg. A terjesztési jog kizárólag a szerződés szerinti felhasználási célra korlátozódik a megállapodás szerinti határokon belül (példányszám, időbeli és területi korlátozások stb.); kétség esetén a számlán vagy a szállítólevélen feltüntetett felhasználási terjedelem az irányadó. A Megbízó minden esetben csak annyi jogot szerez meg, amennyire a szerződésben, vagy a leadott megbízásban rögzített cél eléréséhez szükséges. Egyéb megállapodás hiányában a terjesztési jog csak az egyszeres közzétételre (egy kiadásban), és csak a kifejezett, a szerződő felek által megjelölt és rögzített nyomathordozóra (pl. címke) vonatkozik, és nem érvényes (további) reklámcélokra. Amennyiben a Szállító adatokat, vázlatokat, rajzokat stb. bocsát a Megbízó rendelkezésére, ezek a Szállító tulajdonában maradnak és – amennyiben a felek nem állapodnak meg írásban ettől kifejezetten eltérően – kizárólag a Megbízó belső céljaira használhatóak fel, nem tehetők közzé, és nem adhatók át harmadik feleknek, illetve nem tehetők hozzáférhetővé harmadik felek számára. Egyébként a használati jogok, különösen a sokszorosítási jog változatlanul a Szállító tulajdonában maradnak. Csakis a Szállító jogosult az általa előállított reprodukciós eszközöket (szedés, adathordozó, filmek stb.) és nyomdai termékeket többszörözött példányok előállítására felhasználni. Nem köteles az ilyen jellegű reprodukciós eszközöket kiadni. A Megbízó köteles ellenőrizni, hogy jogában áll-e sokszorosítani a kefelenyomatokat vagy egyéb, tervezett módon felhasználni azokat, illetve, hogy ezek jogszerűek-e. A Szállító részéről nem áll fenn ezzel kapcsolatos szerzői jogi, vagy egyéb, tartalomra vonatkozó ellenőrzési vagy figyelmeztetési kötelezettség. Ennek be nem tartása esetén a Szállító kártalanítja és felmenti magát a felelősség alól.

 

18. A tartalmak megfelelősége

A Szállító nem vállal felelősséget a tartalmak, illetve korrektúrák, vázlatok jogi megfelelőségéért, még akkor sem, ha ezeket a Marzek Kner Packaging Kft. állítja elő. Ez vonatkozik különösen például a szerzői jogokra, a versenyjogra, a termékhez fűződő regionális, nemzeti, illetve nemzetközi (megkülönböztetési) előírásokra Magyarországon, Ausztriában és egyéb államokban stb. A Megbízó ezzel kapcsolatos fenntartásai, korlátozásai és megjegyzései, különösen a kefelenyomat jóváhagyása esetén nem tekinthetők érvényesnek, ezért nem vehetők figyelembe.

 

19. A Megbízó kártérítési igénye

Kizárt a Megbízó kártérítési igénye, különösen a késedelem, a teljesítés ellehetetlenülése, a pozitív szerződésszegés, a szerződéskötéskor elkövetett hiba miatt, vagy nem megengedett cselekmények esetén, kivéve, ha azok szándékosságon vagy súlyos gondatlanságon alapulnak. Minden esetben kizárt a hiba miatti következményes károk, az egyéb következményes károk, valamint az elmaradt haszon és a harmadik felek követeléseivel kapcsolatos károk megtérítése. Kizárt a Szállító, valamint az előszállítók és beszállítók felelőssége a hibás termék miatt, valamely vállalkozónak okozott anyagi kár kapcsán is. A Megbízó köteles ezt a felelősségkizárást ügyfelei felé is továbbadni. Amennyiben a termékfelelősség jogcímen kárigényt nyújtanak be a Megbízóval szemben, a Megbízó lemond a visszkereseti jog érvényesítéséről.

 

20. Referencia megnevezése

A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a Szállító a Megbízóhoz fűződő üzleti kapcsolatát, illetve a Megbízó számára gyártott árukat referenciaként, reklámcélra használja fel, és közzé tegye.

 

21. Megállapodások

A Megbízó és a Szállító között létrejött összes üzletkötésre kizárólag jelen szállítási és fizetési feltételek vonatkoznak. A megrendelés leadásával a Megbízó elfogadja jelen szállítási és fizetési feltételeket. A Megbízónak a Szállító üzleti feltételeitől vagy a diszpozitív jogi rendelkezésektől eltérő üzleti feltételei csakis akkor érvényesek, ha azokat kifejezetten írásban elfogadják. Ez érvényes minden jövőbeli üzletkötésre, a folyamatban lévő üzleti kapcsolatok keretei között is. A Szállító hallgatása a Megbízó által átküldött üzleti feltételek vonatkozásában soha nem tekinthető beleegyezésnek, még akkor sem, ha a jövőben sem tiltakozik azok ellen kifejezetten. A fogyasztóvédelmi törvény értelmében a fogyasztókra csak akkor vonatkoznak ezek a feltételek, ha azok nem állnak ellentétben az említett törvénnyel. A jelen szállítási és fizetési feltételektől eltérő, vagy azt kiegészítő megállapodásokra írásban kerülhet sor. Amennyiben a jelen szállítási és fizetési feltételek bármely rendelkezése érvénytelenné válna, ez nem érinti a fennmaradó rendelkezések, és az annak alapján megkötött szerződések érvényességét.  Az érvénytelen rendelkezést egy olyan érvényes rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely a legközelebb áll az érvénytelen rendelkezés értelméhez és céljához.

 

22. Adatvédelem

Az eladónak jogában áll a vásárló személyes adatait az üzleti tranzakciók során tárolni, továbbítani, módosítani és törölni.

 

23. Teljesítés helye és bírói illetékesség

A teljesítés helye a Szállító békéscsabai üzeme. Az illetékes bíróság az ügylet természetétől függően a Szállító békéscsabai székhelye szerint illetékes bíróság. A nemzetközi választottbíráskodást elismerő országokba irányuló exportügyletek esetében a BWK [Szövetségi Gazdasági Kamara] bécsi nemzetközi választottbíróságát fogadják el illetékes bíróságnak. A Szállítónak jogában áll a békéscsabai székhelye szerint illetékes, vagy a Megbízó székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulni.

 

24. Alkalmazandó jogszabályok

A Megbízóval létrejött jogviszony vonatkozásában a magyar Polgári Törvénykönyv, és az ezeket kiegészítő magyar jog az irányadó.

Állapot: 2022.07.01.